Diện tích sàn văn phòng tại 27B Nguyễn Đình Chiểu đa dạng, có thể chia nhỏ từ 50-800m2

Diện tích sàn văn phòng tại 27B Nguyễn Đình Chiểu đa dạng, có thể chia nhỏ từ 50-800m2