Athena Building với diện tích sàn 588 m2, cung cấp tổng cộng 8.250m2 diện tích văn phòng cho thuê

Athena Building với diện tích sàn 588 m2, cung cấp tổng cộng 8.250m2 diện tích văn phòng cho thuê