Hầm để xe rộng rãi của Đại Minh Convention Tower, với sức chứa 50 ô tô và 300 xe máy

Hầm để xe rộng rãi của Đại Minh Convention Tower, với sức chứa 50 ô tô và 300 xe máy