3 thang máy Mitsubishi với sức chứa 1.350kg/ thang của Đại Minh Convention Tower

3 thang máy Mitsubishi với sức chứa 1.350kg/ thang của Đại Minh Convention Tower