Phòng kỹ thuật của Đại Minh Convention Tower, nơi giám sát 35 camera đặt bao quát khắp tòa nhà

Phòng kỹ thuật của Đại Minh Convention Tower, nơi giám sát 35 camera đặt bao quát khắp tòa nhà