WC nam và nữ riêng biệt tại mỗi tầng Đại Minh Convention Tower

WC nam và nữ riêng biệt tại mỗi tầng Đại Minh Convention Tower