2 thang thoát hiểm tại mỗi tầng của tòa nhà Đại Minh Convention Tower

2 thang thoát hiểm tại mỗi tầng của tòa nhà Đại Minh Convention Tower