Sân trong đồng là cũng là bãi giữ xe của Duy Tân Plaza

Sân trong đồng là cũng là bãi giữ xe của Duy Tân Plaza