Hành lang chung tại các tầng văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)

Hành lang chung tại các tầng văn phòng Gilimex Building (Dali Tower)