Từ hầm để xe có 3 thang máy thông lên các tầng

Từ hầm để xe có 3 thang máy thông lên các tầng