Mặt trước của Robot Tower với kiếng làm chủ đạo

Mặt trước của Robot Tower với kiếng làm chủ đạo