1 phần sàn trống tại Vietcombank Tower, Quận 1

1 phần sàn trống tại Vietcombank Tower, Quận 1