Diện tích sàn tối đa tại Vietcombank Tower khoảng 1.100m2

Diện tích sàn tối đa tại Vietcombank Tower khoảng 1.100m2